Този сайт използва бисквитки (cookies) с цел подобряване и персонализиране на съдържанието, както и за анализ на трафика. Ако продължите да използвате сайта ни, вие се съгласявате с това. Съгласен съм

Контакти за повече информация и съдействие при записване:

тел: 0889 55 94 99
sportbreaks@balkanholidaysint.com

Общи условия

на „Балкан Холидейз Сървисис“ EООД
с ЕИК 130256088 за провеждане на организиран лагер „Витошки скаути“

I. ЗАПИСВАНЕ

1.Записването по програмата се извършва в:
- онлайн на http://group.balkanholidays.eu/
- телефон за контакт: 0889 559 499 или на е-mail: sportbreaks@balkanholidaysint.com
2. Необходима информация за записване:
- трите пълни имена на участника в програмата
- дата на раждане на участника в програмата
- е-мейл и телефон за връзка с родителя/настойника
- начална и крайна дата на участие в програмата
- масто на отпътуване/ сливане по програмата
- за всички лица под 18 години родителят/ настойникът задължително попълва декларация за съгласие за участие в програмата.
3. Заплащането на заявените и потвърдени услуги се извършва по един от следните начини:
- онлайн с кредитна/дебитна карта
- в брой/ на ПОС терминал в офиса на „Балкан Холидейз“
- по банков път на следната банкова сметка:
ПИБ АД
IBAN – BG95FINV915010BG529500
BIC – FINVBGSF
Получател – „Балкан Холидейз Сървисис“ ЕООД
Основание за превода – номер на регистрацията или на получената проформа
За удостоверяване на заплатените услуги се издава ваучер, касов бон и/или фактура, които се пазят до края на курса.
4. Краен срок за записване – всяка сряда до 22.00 часа /за следващата седмица, като заплащането следва да бъде извършено и удостоверено до 12:00ч на следващия работен ден/.

II. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
1.Цените по лятната програма „Витошки скаути“ са подробно представени в офертата, която е неразделна част от тези общи условия и са валидни при група от минимум 10 лица.
При несъбиране на минималния брой участници, „Балкан Холидейз Сървисис“ ще информира записаните участници най-късно 3 дни преди започването на предоставянето на организираните услуги.
2. Отстъпки от пакетните цени:
- 5 % при представяне на сертификат от ски училището на Витоша ски (сезон зима 2022) или при записване на 2-ри и всеки следващ курс в рамките на един и същи сезон;
- 10 % за записан втори член от семейство в рамките на един и същ курс /за един и същ период от време/;
- посочените по-горе отстъпки МОГАТ да се комбинират.
*Отстъпките не се прилагат за доплащанията.

III. ПРОВЕЖДАНЕ
Място и час на отпътуване, маршрут и връщане: Отпътуване в 8.00 ч. от паркинга пред централния вход на НС „Васил Левски”. Автобусът се движи по маршрут, съобразен с програмата за деня.
Възможност за предаване/взимане на децата по маршрута:
1. НС „Васил Левски“ – 8:00 ч. / 17:00 ч.
2. Бул. Черни връх /Срещу паркинг Билла/ 8:15 ч. /16:45 ч.
3. Площад кв. Драгалевци – 8:25 ч. / 16:30 ч.
Клиентите следва да бъдат на заявената от тях спирка по-рано, тъй като превозното средства спира без възможност за чакане.
2. Времетраене на заниманията: Занинанията в планината са около 5 часа на ден, като отделно е предвидена обедна почивка.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ
1. Предплатени пакети или части от тях могат да бъдат анулирани без неустойка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди започването на курса. След този срок и преди започване на курса се възстановява 70% от стойността на услугите.
2. След започването на курса :
- пропуснати занимания поради здравословни или други уважителни причини могат да бъдат използвани в рамките на периода на провеждане на програмата и единствено, ако организаторите са били предварително писмено уведомени на посочения Е-мейл за деня на отстъствие и след съгласуване на новия ден за отработване. При липса на предварителна писмена информация за отстъствие и/или при явяване за отработване без предварително потвърждение от организаторите, място в превозното средство, както и валидна застраховка не се гарантират и отработване може да бъде отказано. Отсъствия по здравословни причини се удостоверяват с медицинска бележка.
- при пропускане на три и повече занимания се възстановява 50 % от ОСТАВАЩАТА сума /за неизползваните дни/. Суми за пропуснати един или два дни не се възстановяват.
- при официално анулиране от страна на организаторите поради липса на минимален брой участници или неблагоприятни атмосферни условия, „Балкан Холидейз Сървисис“ има ангажимента да информира записаните участници своевременно и в разумен срок, преди започване на предоставяне на организираните услуги.
Програмата може да бъде отработена при по-добри условия, след съгласуване на новия период – подходящ за клиента, при потвърден минимум за група и в рамките на периода на провеждане на програмата. При невъзможност от страна на клиента за отработване - сумата за пропуснатите занимания се възстановява след представяне на касов бон или фактура.
- В случай на форсмажор, двете страни се освобождават от отговорност, като предприемат действия за уреждане на отношенията помежду им до датата на настъпване на форсмажорната ситуация.

V. РЕКЛАМАЦИИ
1. В случай на неточно изпълнение на договора, рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
2. КЛИЕНТЪТ може да предяви рекламации, относно качеството на услугата по време на провеждане и до деня на приключване на услугата пред представител на ТУРОПЕРАТОРА на място. Представителите на двете страни ще полагат усилия за уреждане на всички възникнали на място проблеми по начин, осигуряващ безпрепятственото изпълнение на договорената програма.
3. Предявени рекламации от клиента се приемат в срока по т. 1. След изтичането на горепосочения срок ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже приемането на рекламация
4. Рекламации се приемат само в писмена форма, придружени с протокол, подписан от представител на КЛИЕНТА /водача на групата/ и представител на обслужващата фирма.
5. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отговори на рекламацията писмено в 14-дневен срок от постъпването й в неговия офис.
6. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Изменения и допълнения към настоящите общи условия се правят по взаимно съгласие между страните.
2. За неизпълнение на договорените задължения на някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.