Този сайт използва бисквитки (cookies) с цел подобряване и персонализиране на съдържанието, както и за анализ на трафика. Ако продължите да използвате сайта ни, вие се съгласявате с това. Съгласен съм

Правила за безопасно поведение на туристите скиори

Раздел I

Правила за поведение на туристите ползващи ски или сноуборд


Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд. Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва.

Потребителите, практикуващи ски или сноуборд следва да:
1. Съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. Да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти. Да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат.

2. Намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи.

3. Бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват. Това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.)

4. Спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство. Движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние
б) при изпреварване, изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.Изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания. Това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля
След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване.
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата

5. Се съобразяват с всички знаци и маркировки и ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения.

6. Дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път.

7. При злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.

Раздел II

Специфични правила за поведение при ски бягане*1

 

1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.

2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна.

3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.

*1 Правилата по раздел I се прилагат и за туристи ски бегачи, когато не противоречат на някое от изискванията на раздел II.

Правила за контрол върху спазването на установения ред в ски зони Алеко и Ветровала от ски патрула.

1. Контролът по спазването на установените в настоящите общи условия правила за ползване от туристите на предоставяните ски услуги и правилата за безопасно поведение на туристите в ски-зони в Алеко и Ветровала, както и налагането на предвидените в настоящите общи условия санкции се извършва от звеното „Ски патрул“. Съставът на звеното „Ски патрул“ се състои от служители на „Витоша ски” АД. Ски патрулът има следните правомощия:

1.1. Да извършва цялостен контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски зоните, както от ползвателите на услугите на територията на ски центровете, така и от обслужващия персонал на същата територия.

1.2. Да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.

1.3. Да следи за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоните от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на упойващи вещества.

1.4. Да следи за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоните от лица по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи в ски зоните.

1.5. Да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваната лифт карта или билет.

1.6. Да следи за недопускане на нерегламентирано движение на моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски-пистите в ски зоните.

1.7. Да следи за недопускане на нерегламентирано обучение в снежни спортове от страна на лица, които не притежават съответното валидно право за това.

1.8. Да преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и да подава информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях.

1.9. При наличие на опасност да сигнализира и да дава задължителни указания за поведение на скиорите в такава ситуация.

1.10. Да оказва помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.

1.11. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата, установени в настоящите Общи условия.

2. При констатиране на нарушения, Ски патрулът:

2.1. Отнема и анулира незабавно нередовните лифт карти, открити при проверки, както и лифт картите на нарушителите на настоящите общи условия и установените с тях правила.

2.2. Ограничава ползването на ски зоните от туристи, които не изпълняват тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски-зони Алеко и Ветровала е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от Ски патрула.

Съвети за безопасност

Витоша привлича много туристи и скиори, но в хубаво прекараните часове, които планината предлага, често пъти идват изненади. Времето бързо сменя характера си и атмосферните условия особено през зимата, стават сурови. Това изисква познаване на правилата за безопасно движение по писти и пътеки.

Лавиноопасните места на Витоша са обозначени.

Едно от тях, на което трябва да се обърне сериозно внимание, е в горната част на долината на Драгалевската река, в м. Комините. Лавината пресича лятната пътека от м. Бай Кръстьо за заслон Кикиш. Ударната й сила е голяма. През зимата за заслон Кикиш трябва да се отива само по пряката пътека от Драгалевския манастир.

Характерно лавинно място е и големия улей, който се спуска край скалите на Орлово гнездо, над лятната пътека, която минава от Комините за заслон Кикиш. Преминаването през Комините за Платото и за заслон Кикиш е наложително да се избягва през зимата и през ранна пролет.

По пътеката от х. Алеко за Черни връх, в м. Дупката през зимата, почти винаги има снежна козирка.

На Малката стена, по която скиорите често слизат от Черни връх или от вр. Малък резен за Платото, също има лавинно леговище. То представлява падина, широка около 30 м. Образуват се снежни преспи и козирки.

На запад от Малката стена по склона също се образува характерна снежна козирка. Надвесът тук е 30-40 м широк и тъй като, склонът е открит и стръмен, срутванията могат да достигнат доста ниско, което ги прави и по-опасни.

На Резньовете също има опасност от лавинни срутвания, особено на мястото, където остава най-дълго снежна преспа на Витоша.

Районът на връх Камен дел силно се заснежава. От източната страна от към м. Кикиш се спускат стръмни склонове, които са лавиноопасни.

Източните склонове на вр. Скопарник към м. Казана са също лавиноопасни.

Трябва да се има пред вид, че при различни снежни и температурни условия лавини могат да се образуват и на други места по Витоша.

При гъста мъгла, силен вятър и снеговалеж съществува реална опасност от загубване. Особено трудни са откритите части на платото,ограничен от Резньовете, Черни връх, Самара и Селимица, билото на юг от Черни връх.

Затова запомнете:

- Движението да става само по стабилно маркираните пътища!
- В планината никога не излизайте сам!
- При загубване, движете се само на север, без да изменяте посоката!

През летните месеци често се разразяват гръмотевични бури, които са опасни за движещите се по високите открити части на планината. Ако ви застигне гръмотевична буря в планината, избягвайте възвишенията на терена и дърветата.

По северните склонове на Копитото и източните склонове на Резньовете има няколко улея със свободно падащи камъни - сипеи.

Откритите части на човешкия организъм и цялото тяло, могат да измръзнат не само при ниска температура, но и при силен вятър, затова:

- Излизайте в планината само с подходяща туристическа екипировка!
- При силен вятър и ниска температура, не напускайте хижата!
- При загуба на чувствителност на откритите части на тялото разтрийте същите до възстановяване на чувствителността само със сух вълнен предмет!
- При умора не спирайте на снега да починете! Почивката крие опасност от бяла смърт! Напрегнете волята и слизайте бързо надолу!